شهید حسینی مربی آموزشی که اول خود را تنبیه می‌کرد

شهید حسینی مربی آموزشی که اول خود را تنبیه می‌کرد

اگر به کسی می‌گفت سینه خیز برو، خودش زودتر از او سینه‌خیز می‌رفت و او را دنبال خودش می‌کشاند! می‌گفت: «دوست ندارم وقتی نیرویی رو تنبیه می‌کنم، جلوی بقیه احساس سرشکستگی کند. در خاطره ای درباره شهید سید علی حسینی آمده...