زباله دان تاریخ در انتظار داعش است روحانی اهل تسنن لبنان:

زباله دان تاریخ در انتظار داعش است

رئیس جمعیت قولنا و العمل لبنان تأکید کرد که نابودی و زباله دان تاریخ در انتظار گروه تروریستی داعش است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد القطان از روحانیان اهل تسنن و رییس جمعیت قولنا و العمل لبنان در مصاحبه با خبرنگاران این...