آش شور ابن تیمیه و فریاد آشپز های وهابی! شیخ الاسلام را از جفای دو قلوهای داعش برهانید!

آش شور ابن تیمیه و فریاد آشپز های وهابی!

در پی آشکار شدن تاثیر مستقیم افکار تروریستی شیخ الاسلام وهابی‌ ها در جنایت علیه بشریت، وزرای عربستانی و شیوخ وهابی برای تبرئه ابن تیمیه و سرپوش گذاردن بر "فتوا"های وحشیانه و تروریستی وی بسیج شده‌اند. به گزارش پرس...