سیره علمی و مبارزاتی اولین مؤسس بسیج مردمی در برنامه ضیافت بررسی شد؛

سیره علمی و مبارزاتی اولین مؤسس بسیج مردمی

شیخ جعفر کاشف الغطا هر وقت که پولی نداشت بین فقرا تقسیم کند، به اندازه مبلغ خانه‌اش، از ثروتمندان نجف پول قرض می‌گرفت و خانه‌اش را رهن می گذاشت؛ هنگامی که پول به دستش می رسید، آن قرضش را ادا و خانه‌ اش را از رهن خارج...