ارتش را در مقابله با تکفیری ها حمایت کنیم ؛ رژیم آل سعود به مطالبات مردمی توجهی نمی کند خطبای جمعه لبنان؛

ارتش را در مقابله با تکفیری ها حمایت کنیم ؛ رژیم آل سعود به مطالبات مردمی توجهی نمی کند

برخی از خطبای جمعه لبنان با اشاره به گذشت ۱۰۰ روز از شهادت شیخ نمر، به انتقاد از سیاست های پلیسی و ارعاب آمیز سعودیها در مواجهه با مردم این کشور پرداختند. ضرورت مواجهه منسجم در برخورد با تکفیری ها از دیگر موضوعاتی بود که...