سیاسیون حساب های شخصی را کنار بگذارند و به سید نصر الله ملحق شوند رئیس جمعیت قولنا و العمل لبنان:

سیاسیون حساب های شخصی را کنار بگذارند و به سید نصر الله ملحق شوند

شیخ قطان گفت: سیاسیون لبنان باید به مسئولیت خود عمل کنند و تسویه حساب های شخصی، طایفه ای، مذهبی و حزبی را کنار بگذارند به در نیمه راه به سید حسن نصر الله ملحق شوند و زمینه پیشرفت و نجات لبنان را فراهم سازند. به گزارش پرس...