حمایت مرکز دینی اهل تسنن،از بسیج مردمی عراق

حمایت مرکز دینی اهل تسنن،از بسیج مردمی عراق

یک مرکز دینی اهل تسنن دراستان بصره، مواضع برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را درقبال نیروهای بسیج و داوطلب مردمی عراق محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ "محمد أمین الطه" رئیس موسسه اسلامی "صوت الحق" در بصره خاطرنشان کرد...