شرق و غرب باید به هم احترام بگذارند؛ محمد پیامبر مهربانی برای تمام جهان است

شرق و غرب باید به هم احترام بگذارند؛ محمد پیامبر مهربانی برای تمام جهان است

عفیفی گفت: اسلام به ارزش هایی همچون مهربانی و صلح اهتمام دارد و تعدد فرهنگ ها و ادیان را قبول دارد و پیروان سایر ادیان را محترم می داند و به دنبال ایجاد همکاری و ارتباط و همزیستی با آنها و نشر صلح و عدالت در جهان است. به...