بلایی که عربستان بر سر شیرهای یمن آورد!

بلایی که عربستان بر سر شیرهای یمن آورد!

شرایط دشواری که تجاوز عربستان بر یمن تحمیل کرده، حیوانات باغ وحشی در تعز را به وضعیت رقت باری گرفتار کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ حیوانات باغ وحش تعز یمن به دلیل بی توجهی وعدم رسیدگی - که نتیجۀ جنگ عربستان علیه یمن است -...