متابعت از اهل‎ بیت شیعه ‎گری حقیقی است آیت ‎الله مظاهری:

متابعت از اهل‎ بیت شیعه ‎گری حقیقی است

حضرت آیت ‎الله مظاهری با اشاره به این که گاه انسان شیعه هست اما در عرصه عمل کوتاهی می‎کند، گفت: آن که در عمل مطیع پیامبر (ص) و اهل‎بیت (ع) باشد شیعه واقعی است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‎ الله حسین مظاهری، امروز در مسجد...