بررسی وضعیت شیعیان آسیای مرکزی

بررسی وضعیت شیعیان آسیای مرکزی

کتاب "شیعیان آسیای مرکزی" نوشته دکتر مرتضی اشرافی و دکتر مجتبی اشرافی با همت گروه علمی آسیای مرکزی اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س)در قالب گزارش راهبردی بهار ۱۳۹۵  این اندیشکده منتشر گردید. به گزارش پرس شیعه...