نگاهی به وضعیت شیعیان مغرب

نگاهی به وضعیت شیعیان مغرب

جامعه شیعه مغرب از چهار سال پیش و به منظور بهبود وضعیت شیعیان خواستار ایجاد بنیادی شیعه تحت عنوان رسالیون تقدمیون است که این در خواست تا کنون به دلیل کارشکنی گروه های سلفی و سکولار به نتیجه نرسیده است. به گزارش پرس شیعه...