اشک فرمانده برای کمبود امکانات در جبهه

اشک فرمانده برای کمبود امکانات در جبهه

قلم را روی کاغذ گذاشت و زد زیر گریه طوری اشک می‌ ریخت که مرا هم به گریه انداخت. پرسیدم: چی شده آقای رضایی؟ اتفاقی افتاده؟ در جواب گفت: «امکانات کم است نمی‌توانم جوابگوی شما باشم.»  درخاطره ای درباره شهید صفر علی رضایی...