طرح های دانش بنیان دریایی تجاری سازی می شوند در سال ۹۵ ؛

طرح های دانش بنیان دریایی تجاری سازی می شوند

تجاری سازی طرح های دانش بنیان و فناورانه دریایی، پایش نقشه راه فناوری های دریایی و حمایت از طرح های اولویت دار مورد نیاز کشور از جمله اقداماتی است که در سال ۱۳۹۵ محقق می شود. به گزارش پرس شیعه؛ ستاد توسعه فناوری و صنایع...