خروج صنایع دفاعی از شهرها با رویکرد زیست محیطی ادامه دارد در مراسم کاشت ۱۱۱ نهال؛

خروج صنایع دفاعی از شهرها با رویکرد زیست محیطی ادامه دارد

وزیر دفاع گفت: خارج کردن صنایع دفاعی در چارچوب اجرای طرح آمایش سرزمینی صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی ادامه خواهد داشت. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، همزمان با ۱۵ اسفند ماه روز درخت...