صداق و مهریه‏

صداق و مهریه‏

قرآن مجید مهریه ى زن را از لوازم نکاح مى داند، و در صورتى که در صیغه عقد ذکر نشود گرچه مبطل عقد نیست ولى در صورت طلاق یا مطالبه ى زن به عنوان مهرالمثل ظهور مى کند و بر عهده ى مرد است که آن را به زن بپردازد. قرآن مهریه را در...