ترجمه انجیل به ۲۵۲۷ زبان: قرآن به ۱۱۲ زبان

ترجمه انجیل به ۲۵۲۷ زبان: قرآن به ۱۱۲ زبان

طراح طرح ملی افق گفت: این طرح با هدف تحول جدی در تولید، انتشار و توزیع مصحف شریف قرآن کریم و با بهره گیری از منابع گسترده خیرات و نیات مومنین و صالحین و تمامی آحاد جامعه انجام می شود. به گزارش پرس شیعه، نشست تبیین طرح ملی...