راز احترام ویژه مرحوم آخوند به طلبه جوان

راز احترام ویژه مرحوم آخوند به طلبه جوان

سیره بزرگان دین ما در برابر کسی که از او علم آموخته‌اند بر پایه احترام و ادب فراوان است و گاهی حکایات بسیار عجیبی در این مورد از علما می‌بینیم که درک و فهم آن برای ما راحت نیست و مسلماً ادب کردن به استاد مقدمه اولیه...