طلبه شهیدی که جزو نخستین نیروهایی بود که وارد خرمشهر شد یادگاه شهیدان علم؛

طلبه شهیدی که جزو نخستین نیروهایی بود که وارد خرمشهر شد

برادران و خواهران عزیز در نعمات الهی تفکر کنید و قبل از انقلاب خود را با بعد از انقلاب مقایسه کنید و بدانید که خداوند قادر و متعال در یک لحظه همه چیز را عوض می کند . به گزارش پرس شیعه؛ طلبه شهید وهب ارجینی، هشتم خرداد سال...