مرحوم دولابی : جنگ یعنی شش دانگ بدبختی!

مرحوم دولابی : جنگ یعنی شش دانگ بدبختی!

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: جنگ یعنی شش دانگ بدبختی. آنهایی که با خدا در جنگند، دائم در جنگ هستند. هیچ آرامشی ندارند. من و شما که گاهی اخم‌هایمان توی هم رفت این طور رسوایی برایمان به بار آمد. کسی که با خدا...