گزارشی مستند از تاریخچه ظلم و ستم علیه شیعیان بحرین

گزارشی مستند از تاریخچه ظلم و ستم علیه شیعیان بحرین

درسایه سکوت مجامع بین المللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال اوضاع بحرین؛ اطلاع رسانی و آگاه کردن افکار عمومی دنیا دربارۀ ظلم و ستمی که شیعیان بحرین در برهه اخیر متحمل شده‌اند، موضوعی بسیار پراهمیت و انسانی است. به...