آمریکا هراسی مانع اصلی استفاده ایران از برجام ؛ ایران هراسی کذب است ظهره وند:

آمریکا هراسی مانع اصلی استفاده ایران از برجام ؛ ایران هراسی کذب است

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای گفت:بعد از برجام هنوز هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته و این بیان کننده آمریکا هراسی است چرا که آن ها ایران را به عنوان یک نقطه تهدید معرفی می کردند اما کذب است به گزارش پرس شیعه؛ ابوالفضل...