فقیه، حافظ نفوذ در افکار و اعتقادات مردم است، اما عابد حافظ نفس خود است تفاوت فقیه و عابد از نگاه آیت الله العظمی وحید خراسانی:

فقیه، حافظ نفوذ در افکار و اعتقادات مردم است، اما عابد حافظ نفس خود است

عقل عاقل تمام نمی شود، مگر به چند دلیل یکی از این امور این است که احدی را نمی بیند الا این که می داند او از خودش بهتر است، چون خبر از خود دارد، اما خبر از او ندارد، اما اگر عقل آدمی کامل شود نه به علم و نه به عمل مغرور می...