٣۴١ ناشر در نمایشگاه قرآن حضور دارند عباد رضا اسلامی:

٣۴١ ناشر در نمایشگاه قرآن حضور دارند

مدیر کمیته بازرگانی و بخش فروش بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از حضور ٣۴١ ناشر در نمایشگاه قرآن خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ عباد رضا اسلامی، مدیر کمیته بازرگانی و بخش فروش نمایشگاه قرآن گفت: بخش فروش...