امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب هم به فکر ملت بود

امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب هم به فکر ملت بود

تاکید امام بر اجتماع ملت ایران و عدم تفرقه میان آنها وتوصیه ایشان به مدیران عالی کشور مبنی بر توجه به مردم حاکی از مردم شناسی امام راحل به عنوان اساسی ترین و بنیادی ترین عنصر رهبری است . امام امت بارها در جریان های مختلف...