همه جنبش های افراط گرایانه ریشه در اندیشه سلفی گری دارند عضو ارشد الازهر مصر:

همه جنبش های افراط گرایانه ریشه در اندیشه سلفی گری دارند

معاون الازهر مصر تاکید کرد: مفتیان سلفی که در برنامه های تلویزیونی فتوا صادر می کنند فهم صحیحی از دین ندارند و مخالفان خود را تکفیر می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ عباس شومان، معاون الازهر مصر، برنامه شیخ محمد حسان، مبلغی...