قرآن مشوق ما در تدبر است مشاور پژوهشی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد؛

قرآن مشوق ما در تدبر است

عباسی مقدم مشاور پژوهشی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین جلسه کارگروه نهضت فهم قرآن گفت: قرآن مشوق ما در تدبر است. قرآن هیچ حد و مرزی برای تدبر قائل نشده است. به گزارش پرس شیعه؛ مشاور پژوهشی معاونت...