دستاورد های معرفتی و اجتماعی عرفان

دستاورد های معرفتی و اجتماعی عرفان

وقتی عارف سلوک کرد و شهود پیدا کرد، دست‌آوردهایی بیرونی از عرفان پدید می‌آید؛ که این دست‌آوردهای بیرونی را به دست‌آوردهای بینشی و معرفتی و همچنین دست‌آوردهای کنشی و اجتماعی تقسیم می شود.  متن زیر گفتاری از حجت...