گذر و نظری بر طریقت‌ های صوفیان مصر و موضع آن‌ ها نسبت به ایران

گذر و نظری بر طریقت‌ های صوفیان مصر و موضع آن‌ ها نسبت به ایران

عبدالرضا بنی علی، کارشناس اداره کل افریقا وعربی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقاله پیش روی به طریقتهای صوفیان مصر و موضع انها نسبت به ایران پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ مقاله پیش روی به قلم عبدالرضا بنی علی،...