عربستان سفیرش در عراق را با کاردار عوض کرد

عربستان سفیرش در عراق را با کاردار عوض کرد

دولت سعودی عبدالعزیز الشمری را به عنوان کاردار جایگزین ثامر السبهان سفیر خود در این کشور کرد؛ بغداد خواستار تغییر السبهان به خاطر دخالت در امور داخلی عراق شده بود. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت المرصد، ثامر السبهان...