چه کسی به شاهزاده سعودی سم خوراند؟

چه کسی به شاهزاده سعودی سم خوراند؟

عبدالعزیز بن فهد یکی از شاهزادگان سعودی، کوچکترین فرزند شاه اسبق عربستان فهد بن عبدالعزیز دچار مسمومیت شدیدی شد که نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود. به گزارش پرس شیعه؛ این شاهزاده سعودی چند روز پیش در توییتر از مسمومیت...