مهمترین‌ اظهار نظرها و موضع‌ گیری‌ های سیاسی در لبنان در روز دوشنبه

مهمترین‌ اظهار نظرها و موضع‌ گیری‌ های سیاسی در لبنان در روز دوشنبه

تاکید بر ادامه گفت‌وگو، حل پرونده ریاست جمهوری، حل معضل زباله‌ها، مقابله با عوامل رسوایی اینترنت غیرقانونی و لزوم حفظ معادله بازدارندگی از مهمترین محورهای سخنان سیاستمداران لبنانی در روز دوشنبه دوم فروردین ۹۵...