عرفه، روز معرفت و شناخت است/ به نعمت های خدا فکر کنیم

عرفه، روز معرفت و شناخت است/ به نعمت های خدا فکر کنیم

عرفه، روز معرفت و شناخت است تا خودت را بشناسی و خدایت را و در باره نسبت خودت، که سر تا پا نیازی، با خدایت که اصل جود و کرم است، بیاندیشی.  عرفه، روز معرفت و شناخت است؛ تا خودت را بشناسی و خدایت را؛ و در باره نسبت خودت، که...