تآملی درعزت حسینی و عظمت عاشورا

تآملی درعزت حسینی و عظمت عاشورا

مفهوم عزت واژه «عزت‌» و صفت «عزیز» در فرهنگ اسلامی معنای خاصی دارد که با آنچه در بین مردم متداول می‌باشد، متفاوت است . عز در اصل به مفهوم شدت، غلبه و توانایی است و عزت رفعت و قوت را می‌رساند . چنان چه عزیز از صفات الهی و...