پول های عربستان مشوق تفسیر رادیکال از اسلام

پول های عربستان مشوق تفسیر رادیکال از اسلام

جرمی شی یرمر ازجمله فیلسوفان مشهور لیبرتاریان که سال ها در دانشگاه ادینبورگ، فلسفه و در دانشگاه منچستر، نظریه سیاسی تدریس می کرد. همچنین مدیر مطالعات مرکز سیاست گذاری در لندن و استاد مدعو در دانشگاه جرج ماسون بوده سپس...