عظمت آیه الکرسی (۲)

عظمت آیه الکرسی (۲)

حق الوهیت در سطور گذشته بر اساس توضیح الله لا اله الا هو دانستید که با توجه به ذات و صفات حق، فقط او معبود واقعى است و بس، و معبودى جز او ازلًا و ابداً وجود خارجى ندارد، ولى دست دنیا پرستان، و عاشقان منافع نامشروع، و...