ترس از عذاب نشانه عقل سلیم است پای درس اخلاق آیت الله قرهی؛

ترس از عذاب نشانه عقل سلیم است

آیت الله قرهی دردرس اخلاق اخیر خود گفت: از نشانه های عقل سلیم این است که انسان از عذاب بترسد، والا عقل نیست. پرس شیعه؛ذکر روح الهی؛ خوف از دوری از آستان حضرت ربوبی در باب خطورات ربّانی، اعضاء و جوارح مهم انسان، همه باید...