پاسخ یکی از نوادگان “مجوس” به کاهن وهابی‌ ها!

پاسخ یکی از نوادگان “مجوس” به کاهن وهابی‌ ها!

گمان نکن ما پاسخی برای گستاخی هایت نداریم. زیرا عیوب تو و دار و دسته ات، بی شمارند. اما "از کوزه همان تراود که در اوست" و آنچه را که در درون نفهته داشته بودی و ما همواره از دهه ها پیش بر آن تأکید می کردیم علنی کردی. شما...