ارتباط قلبی با اهل بیت نزدیکترین راه سعادت است

ارتباط قلبی با اهل بیت نزدیکترین راه سعادت است

آیه مودت می خواهد از اصل رسالت نتیجه حاصل شود و اسلام ظاهرى را که به شهادت شهادتین در بین مردم صورت گرفته، به درجه کمال بر اساس معرفت امام و وصول به درجه توحید برساند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه دین و...