آیا وقت آن نرسیده علما سران کشورهای اسلامی را به دوری از جنگ و خونریزی دعوت کنند آیت الله سبحانی:

آیا وقت آن نرسیده علما سران کشورهای اسلامی را به دوری از جنگ و خونریزی دعوت کنند

حضرت آیت الله سبحانی گفت: زمامداران عربستان و وهابیت که در یمن و سوریه به کشت و کشتار مردم می پردازند، می گویند که زمامداران کشورهای اسلامی هستند؛ آیا وقت آن نرسیده است که علمای اسلامی که اهل فکر هستند، این رؤسا را بر...