عدالتخانه مجموعه ای تلویزیونی برای آموزش همگانی ؛ هنوز مردم برای احقاق حق خود از قاضی می ترسند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

عدالتخانه مجموعه ای تلویزیونی برای آموزش همگانی ؛ هنوز مردم برای احقاق حق خود از قاضی می ترسند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مجموعه تلویزیونی عدالتخانه را برنامه ای آموزشی برای همگان دانست و گفت: متاسفانه چون مردم روش ها و قوانین را نمی دانند، برای احقاق حق خود، از قضات می ترسند. به گزارش پرس شیعه؛ علیرضا جمشیدی در...