الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی عظیم در نیل به تمدن اسلامی است علیرضا پیروزمند:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی عظیم در نیل به تمدن اسلامی است

دبیر هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکتی زیربنایی، عظیم و تأثیرگذار در نیل به تمدن اسلامی است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌ الاسلام علیرضا پیروزمند، دبیر هیئت علمی...