شرکت های فرانسوی به ایران به عنوان جامعه مصرف کننده نگاه نکنند سفیر کشورمان در فرانسه

شرکت های فرانسوی به ایران به عنوان جامعه مصرف کننده نگاه نکنند

سفیر کشورمان در فرانسه با مقامات و فعالان اقتصادی شهر تروا مرکز دپارتمان اوب فرانسه دیدار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ علی آهنی، با حضور در شهر تروا مرکز دپارتمان" اوب" فرانسه، با مقامات شهر تروا و دپارتمان "اوب"و فعالان...