امام باقر به عمق علوم وارد شده است مبلغ نمونه کشور:

امام باقر به عمق علوم وارد شده است

مبلغ نمونه کشور از باقرالعلوم به عنوان یکی القاب امام باقر (ع) نام برد گفت: از جابربن انصاری سؤال کردند چرا به امام باقر می گویند باقر العلوم؛ جابر از قول پیامبراکرم گفت، حضرت فرمود، به دلیل اینکه امام باقر (ع) به عمق علوم...