محدودیت های جاه طلبی سیاست های منطقه ای و چالش های داخلی عربستان سعودی

محدودیت های جاه طلبی

این نوشتار سعی دارد تا به جاه طلبی های دولت سعودی برای دستیابی به جایگاه قدرت منطقه ای برتر از یک سو و محدودیت های داخلی آن ازسوی دیگر اشاره کند و درنهایت به چشم انداز نقش آفرینی منطقه ای آن بپردازد. منطقۀ خاورمیانه در...