نقش اسرائیل در احیای ایدئولوژی داعش یادداشت؛

نقش اسرائیل در احیای ایدئولوژی داعش

ابن قیم جوزیه در طرح تحقیقاتی خود به نقش اسرائیل در احیای ایدئولوژی داعش می پردازد. دکتر علی‌ اکبر ضیائی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی و کارشناس جریان‌های سیاسی جهان اسلام در یادداشت زیر که نگاهی به تحقیقات ابن قیم...