آتش خشم یهودیان هم مانع نگارش کتاب او نشد

آتش خشم یهودیان هم مانع نگارش کتاب او نشد

سنگرهای مذهب به وسیله او حمایت شد و کتاب ارزنده اش کشف الغمه، دلیل قاطع بر دانش زیاد، مهارت در حدیث، ثبات در مذهب، نبوغ در ادب و مهارت در شعر این دانشمند تواناست. پرس شیعه؛ علی بن عیسی اربلی در اوایل قرن هفتم هجری در شهر...