خوشحالی نظریه پرداز سلفی‌ های افراطی از مرگ سرکرده چچنی داعش

خوشحالی نظریه پرداز سلفی‌ های افراطی از مرگ سرکرده چچنی داعش

عمر محمود عثمان معروف به ابوقتاده الفلسطینی نظریه پرداز سلفی های افراطی به جنایتکار بودن عمر الشیشانی یکی از سرکردگان داعش اذعان کرد و گفت: "خوشحالی کردن به علت کشته شدن گناهکاران جایز است، حتی اگر به دست کافران کشته...