خنثی سازی عملیات سری شرکت آمریکایی در ترکیه

خنثی سازی عملیات سری شرکت آمریکایی در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه عملیات فروش فناوری تسلیحات نظامی این کشور به یک شرکت آمریکایی را کشف و خنثی کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «القدس العربی»، مطبوعاتی ترکیه تأکید کردند که سرویسهای امنیتی این کشور در...