عیـد قربان عید بنـدگی یادداشت؛

عیـد قربان عید بنـدگی

تاریخ تکرار می‌شود و خدا نیز به مردمان این عصر و زمانه وعده نداده است که از آنان چنین آزمون‌ هایی نمی‌گیرد. هر یک از ما ممکن است روزی مجبور شویم که سر این امتحان بنشینیم و به‌ناچار باید یا خدا را برگزینیم یا علایق و...